Summer Spikeball Camp 2018

Historicky první Spikeball Camp, na kterém nemůžete chybět. Tréninky každý den a turnájek je jasná věc, nicméně areál přináší i spousty dalších sportovních aktivit.

Najdete tady lanové centrum, adventure golf, pingpongové stoly, workoutové hřiště, baseballové nebo softballové hřiště, stezku na in-liny nebo možnost vypůjčit si paddleboardy. To všechno budeme moct během campu zkusit. V areálu je restaurace, kde budeme mít plnou penzi a o patro výše jsou pokoje, kde budeme ubytováni (celé ubytovací zařízení bude jenom pro nás). Venkovní bar pak přináší místo pro osvěžení po celý den a večer. Nedaleko je taky pivovar, který navštívíme a podíváme se, jak dělají svá piva. Prostě, 5 dnů téhle akce bude nabitých. Nenechte si ujít aktualizace a všechno dění okolo na facebookové stránce události.

Cena za camp: 3000 Kč (v ceně ubytování, plná penze a doplňkové aktivity v areálu, doprava není zahrnuta)

Přihlašování: od 15. února prostřednictvím online formuláře

 

 

Závazná pravidla akce a všeobecné obchodní podmínky
„Pořadatele (Gabriela Mlčochová a Jakub Myšák, se sídlem Kozí 1, Praha 1, 110 00) pro účast na akci
Summer Spikeball Camp (dále jen „Obchodní podmínky“).

Registrace a registrační poplatek
• Před účastí na akci je účastník povinen se zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek (uhrazení registračního poplatku je podmínkou účasti).
• Registraci je možné provést on-line prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetové adrese  Po odeslání vyplněného registračního formuláře provozovateli kliknutím na možnost „Odeslat“ jsou údaje v registračním formuláři provozovatelem považovány za závazné (účastník tímto zároveň prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami). Provozovatel bez zbytečného odkladu registraci potvrdí na e-mailovou adresu účastníka, kterou uvedl v registračním formuláři. Doručením tohoto potvrzení je uzavřena smlouva mezi účastníkem a pořadatelem (dále jen „smlouva“)
• Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při provádění registrace on-line, a jejich náklady (dle základní sazby) si hradí účastník sám.
• Výše registračního poplatku je uvedena v potvrzení o registraci
• Registrační poplatek je možno zaplatit následujícími způsoby:
o bezhotovostně převodem na účet Pořadatele č. 1016029048/3030, vedený u AirBank (dále jen „účet pořadatele“) při registraci on-line.
• Registrace je považována za platnou až po zaplacení, a to částkou platnou v den platby.
• Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet pořadatele nebo vydání potvrzení o zaplacení registračního poplatku v hotovosti.
• Zaplacený registrační poplatek je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu nebo akci, a to ani ze zdravotních důvodů. Slevy lze uplatnit nejpozději do okamžiku dokončení registrace účastníka.
• Pořadatel po zaplacení registračního poplatku bez zbytečného odkladu účastníkovi vydá potvrzení, že se účastník řádně zaregistroval a zaplatil registrační poplatek. Na základě tohoto potvrzení bude účastníkovi umožněn vstup na akci. Toto potvrzení zašle na e- mailovou adresu uvedenou účastníkem při registraci. V případě, že účastník poplatek neuhradil v určeném termínu, smlouva zaniká.
• Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci, a to i bez předchozího upozornění.
Podmínky účasti na akci
• Akce je otevřena všem zdravotně způsobilým účastníkům starším 15 let včetně.

• Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
• Před vstupem na akci se musí každý účastník důkladně seznámit s obchodními podmínkami a skutečnost, že byl s těmito podmínkami náležitě srozuměn, musí účastník potvrdit svým podpisem. V případě, že tak účastník neučiní, nebude mu vstup na akci umožněn. Účastník v takovém případě nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která by mu neumožněním vstupu na akci případně mohla vzniknout.
• Každý účastník zároveň prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti na všech aktivitách souvisejících s událostí, a jeho účast na akci nepředstavuje pro něj ani okolí nebezpečí. Zároveň si je vědom, že jakékoli porušení tohoto bodu představuje porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a je z tohoto plně odpovědný.
• Účastník je povinen po celou dobu akce respektovat pokyny pořadatele, jako i dalších osob, které s pořadatelem na organizaci akce spolupracují a mohou být takto výslovně označeni (např. označením „pořadatel“). Je povinen respektovat pokyny ubytovacího zařízení Sportovně relaxačního areálu Hluboká Nad Vltavou, jakož i všech atrakcí ve stejnojmenném areálu, které jsou dostupné na webových stránkách zařízení: https://www.areal-hluboka.cz/
• Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním.
• Pořadatel má právo vyloučit z akce jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit či ohrožuje bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků či jakýmkoli jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky či právní předpisy. Vyloučený účastník je povinen opustit neprodleně akci, a nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která mu vyloučením z akce vznikla.
• Účastník se akce nesmí účastnit pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, případně tyto konzumovat v době účasti na akci.
• Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto obchodních podmínkách, a to i bez předchozího oznámení.
• # Pouze v případě extrémních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo kontrolu pořadatele, a které mohou mít vliv na zdraví nebo bezpečnost účastníků (bouřka, prudký déšť, kroupy, apod.), je pořadatel oprávněn posunout začátek akce nebo akci zcela zrušit. V takovém případě není pořadatel povinen vrátit registrační poplatky, ani nahradit jinou škodu, která by v důsledku toho účastníkům případně mohla vzniknout.
• Každý účastník se účastní akce na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
• Každý účastník si je vědom všech rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci, které mohou zahrnovat:
o odřeniny, opuchliny, zlomeniny, podvrtnutí části těla

o zranění způsobená horkem nebo zimou (včetně popálenin) o zranění zaviněná ostatními účastníky
o srdeční infarkt, trvalé ochrnutí, tonutí, utonutí
o riziko značného zranění s trvalými následky, související smrt
• Účastník akce se v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy zříká nároku na odškodnění za škodu, zprošťuje odpovědnosti a upouští od nároků vůči pořadateli.
• Účastník akce vědomě a dobrovolně souhlasí s podrobením se všem uvedeným a stanoveným podmínkám týkajících se účasti na akci.
• Pokud však během akce zpozoruje něco neobvyklé nebo značné riziko, upozorní na toto nebezpečí nejbližšího pořadatele akce.
Pojištění
• # Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
• # Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření/hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
Práva z vadného plnění
• Práva a povinnosti pořadatele a účastníků ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku).

Záznamy a ochrana osobních údajů
• Účastník uděluje rozsahem neomezené svolení, aby pořadatel jakýmkoli způsobem zachytil a dále použil, šířil, reprodukoval, prodával a distribuoval jakékoliv záznamy, fotografie, obrázky, videonahrávky, filmy či jakékoliv jiné vyobrazení účastníka během účasti na akci, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, nebo i jakýchkoli jiných prostředků, především za účelem marketingových účelů a propagace pořadatele. Účastníci akce v souvislosti se zachycením a rozšiřováním záznamů jejich podoby nemají nárok na jakoukoli odměnu.
• Ochrana osobních údajů účastníků je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
• Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci na akci pořadatelem, a to pro účel, kterým je registrace účastníků prostřednictvím registračního formuláře (ať v internetové podobě při registraci on-line) a s tím související služby, a současně pro účely zasílání obchodních sdělení účastníkům prostřednictvím elektronických či jiných prostředků. Účastník rovněž souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které Pořadatel získal při fotografování,

natáčení a jiném zachycování účastníků akce pro účely propagace pořadatele. Pořadatel zpracuje osobní údaje účastníků pouze v rozsahu pro tento účel nezbytném, přičemž odstraní osobní údaje z příslušných systémů a záznamů, jakmile již nebudou třeba k dalšímu zpracování. Bude vynaloženo veškeré důvodné úsilí, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje a soukromé informace účastníků. Sumarizované údaje z formuláře registrace mohou být použity pořadatelem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu pořadatele.
• Souhlas účastník uděluje pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři i pořízené pořadatelem při fotografování a jiném zachycování účastníků akce, a to po dobu pět (5) let ode dne jejich poskytnutí.
• Účastník si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ, zejména toho, že odmítnutí souhlasu nebude mít pro něj jakýchkoli negativních důsledků, a že pokud by zjistil či se domníval, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, má právo žádat pořadatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
• Účastník bere na vědomí, že je povinen se seznámit se všemi vyplňovanými částmi registračního formuláře, dále je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně svých osobních údajů.
• Účastník prohlašuje, že veškeré své osobní údaje poskytuje pořadateli dobrovolně.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
• Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami pořadatele a obchodních sdělení pořadatele na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři.
• Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registraci on-line možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na email info@roundnet.cz.
Ukončení smlouvy
• Účastníci nemohou z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. j) odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
• V ostatním je možné Smlouvu ukončit v souladu s právními předpisy.
Mimosoudní řešení sporů
• V případě, že dojde mezi pořadatelem a účastníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému

subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Účastník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vzájemná komunikace
• Kontaktní údaje pořadatele:
o adresa pro doručování Jakub Myšák, Kozí 1, Praha 1, 11000 o adresa elektronické pošty info@roundnet.cz.
– telefon +420 736 448 778.
• Pořadatel pro účely komunikace s účastníkem bude využívat adresu elektronické pošty,
případně telefonní číslo, které účastník uvedl při registraci.
Závěrečná ustanovení
• Znění Obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
• Pokud vztah založenýsSmlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
• Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
• Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.2.2018